ECCO GOLF TOURNAMENT 2020 |The 10 Year Anniversary Of The Hybrid

Giải ECCO Golf Lần Thứ 2 – Kỷ niệm 10 năm cách mạng Hybird

Friday, 16th October 2020 / Thứ sáu, ngày 16.10.2020

Play will be in accordance of the R&A Rules and in conjunction with the Tan Son Nhat Golf Club local rules. By entering this event, all players agree to the terms and conditions of entry as set out here on the rule sheet. In all cases, the decision by the Tournament Officials is the final decision. || Luật thi đấu được áp dụng theo luật R&A cùng với các luật riêng của sân Tân Sơn Nhất. Khi đăng ký tham gia sự kiện, tất cả gôn thủ đều đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Trong mọi trường hợp, quyết định của ban tổ chức giải đấu là quyêt định cuối cùng.

In the event of a tie for divisions A, B, Ladies Callaway Divisions, Men Callaway Division, the winner will be decided by using the lower handicap (apply daily handicap for Ladies Callaway Divisions, Men Callaway Division), if continue to tie the winner will be decided after matching scorecards first over the 9 holes of B-course and then the back 6 holes, 3 holes of B-course using the gross score. If still tied, the Committee will count back hole by hole from hole #9B. The Forties in the Best Gross Prize the Committee will skip comparing handicaps and count back as above to find the winner. || Trong trường hợp có kết quả hòa các bảng A, B, Bảng Nữ Handicap ngày, Bảng Nam Handicap ngày, người thắng cuộc sẽ được quyết định dựa vào điểm HDC thấp hơn (áp dụng handicap ngày đối với Bảng Nữ Handicap ngày, Bảng Nam Handicap ngày), nếu vẫn tiếp tục hòa thì người thắng cuộc được dựa vào điểm tổng trước tiên của 9 hố của sân B, rồi tới 6 hố cuối, 3 hố cuối của sân B. Nếu vẫn tiếp tục hòa, BTC sẽ đếm ngược từng hố bắt đầu từ hố 9B. Đối với kết quả hoà tại giải Best gross (Điểm tổng tốt nhất), BTC sẽ bỏ qua bước so sánh HDC và sử dụng đếm ngược theo cách tính trên để tìm ra người thắng cuộc.

Handicaps will be accepted from official Golf Clubs as well as E – HCP and other HCP systems as MISA/ VGA. If any golfer has multiple official handicaps managed by different golf clubs, the lowest one must be used. It is the responsibility off all players to give the correct handicap at the start of play. || Điểm chấp sẽ được chấp nhận lấy từ các Câu lạc bộ Gôn chính thức cũng như E - HCP và các hệ thống HCP khác như MISA/ VGA. Nếu gôn thủ có nhiều điểm chấp chính thức được quản lý bởi các câu lạc bộ khác nhau thì điểm chấp thấp nhất của gôn thủ đó sẽ được sử dụng. Gôn thủ có trách nhiệm cung cấp điểm chấp chính xác cho Ban Tổ chức trước ngày thi đấu.

Mercedes Invitation Criteria to the National round || Tiêu chí nhận thư mời tham dự vòng chung kết Quốc gia

Invitations to Mercesdes Trophy Vietnam Final 2020 organized by MB Vietnam will be only given to Best NETT golfers of the event who are Mercesdes-Benz Owners of 2016 model (new) at the latest, and to be decided by MB Vietnam. || Thư mời tham dự Chung kết Mercesdes Trophy Vietnam 2020 do MB Việt Nam tổ chức sẽ chỉ được trao cho những gôn thủ có điểm Nett tốt nhất trong sự kiện này và là những người sở hữu mẫu Mercesdes-Benz mới nhất của năm 2016 (mới) và do MB Vietnam quyết định.

Tournament Format | Thể thức thi đấu:

Individual stroke play – 18 holes (course A and course B)
Đấu gậy cá nhân – 18 hố (tại sân A và sân B)

Divisions | Các bảng đấu:

Handicap Division/ Bảng có điểm chấpNett/ Tính điểm Nett
Division A (HDC 0 – 17)/ Bảng A (điểm chấp 0 – 17)Cut off -3/ Giới hạn điểm net thấp nhất là -3 gậy
Division B (HDC 18 – 28)/ Bảng B (điểm chấp 18 – 28)Cut off -4/ Giới hạn điểm net thấp nhất là -4 gậy
Ladies Callaway Division/ Bảng nữ tính điểm chấp ngày Nett – System 36/ Tính điểm Nett – phương thức System 36
Men’s Callaway Division/ Bảng nam tính điểm chấp ngàyNett – System 36/ Tính điểm Nett – phương thức System 36
*Men’s Callaway Division and Ladies Callaway Division apply for golfers with official handicap higher than 34 or without handicap.
* Bảng Nam và Nữ Callaway áp dụng cho các Nam/ Nữ golfers có handicap chính thức lớn hơn 34 hoặc chưa có handicap chính thức.
Best Gross open to all amateur players Stroke/ Tính tổng số gậy điểm tổng tốt nhất cho gôn thủ nghiệp dư

For Handicap Division A, B, committee of organizer will base on the actual golfer list to identify the Handicap Range of each division. This will be done on the concept of making similar number of golfers in each division. The Handicap range of 2 divisions will be announced before the shotgun when all golfers and their handicap are verified officially./Đối với Bảng Handicap A và B, BTC sẽ dựa trên số lượng gôn thủ thực tế để xác định giới hạn Handicap. Việc này được phân định theo tiêu chí đảm bảo số lượng gôn thủ ở mỗi Bảng là tương đương nhau. Giới hạn Handicap của 2 bảng này sẽ được thông báo trước giờ phát bóng khi tất cả người chơi và điểm chấp của họ được xác minh chính xác.

Prize structure | Cơ cấu giải

Best Gross open to all amateur players/
Giải vô địch cho tất cả các gôn thủ nghiệp dư
Winner/ Giải Nhất
A, B Division/ Bảng A, bảng BWinner, 1 & 2 Runner up/ Giải Nhất, Nhì, Ba
Ladies Callaway Division/ Bảng nữ tính điểm chấp ngàyWinner, 1 & 2 Runner up/ Giải Nhất, Nhì, Ba
Men’s Callaway Division/ Bảng nam tính điểm chấp ngày Winner, 1st & 2nd Runner up/ Giải Nhất, Nhì, Ba

Noted: In the event of more than one player has same distance in Technical Prize, only the player who got first will be declared the winner. If one player has multiple winner, he or she can get 1 prize, the others will give to the next player.

Lưu ý: Nếu có nhiều hơn 1 golfer có cùng khoảng cách đạt, giải thưởng sẽ áp dụng cho người đầu tiên. Nếu 1 người chơi thắng nhiều giải kỹ thuật, thì người chơi được chọn 1 giải, còn giải thưởng kia sẽ trao cho người kế tiếp.

Hole-in-One Prizes (for 1st HIO winner only)

Giải Hole-in-One (chỉ dành cho người đạt HIO đầu tiên tại hố):

01 GIII 4* Club set valued 400 Million Vietnam Dong sponsored by Honma and 100 million Vietnam Dong in cash sponsored by Tan Son Nhat Golf Course – Cash at hole 5A/ 1 bộ gậy Honma GIII 4 sao trị giá 400 triệu và 100 triệu tiền mặt tài trợ bởi sân Tân Sơn Nhất tại hố số 5A
01 MERCEDES BENZ car E180 valued at 2.05 billion VND - at hole 8A / 01 xe MERCEDES BENZ E180 trị giá 2.05 tỷ đồng tại hố 8A
01 GREEN SQUARE GARDEN apartment and 01 Honma 4* Club Set valued 350 million Vietnam Dong - at hole 6B/ 01 căn hộ GREEN SQUARE GARDEN và 1 bộ gậy Honma 4 sao trị giá 350 triệu

It is the player’s responsibility to return scorecards to the Caddie Master immediately after play. Score cards must be filled in correctly and signed by the player and the marker.
Gôn thủ phải nộp lại phiếu ghi điểm cho Caddie Master ngay sau khi hoàn tất vòng đấu. Phiếu ghi điểm phải ghi đúng và có chữ ký của gôn thủ và người ghi điểm.

Force majeure | Trường hợp bất khả kháng:

In the case of unfinished rounds due to bad weather, delays or darkness, the Organization Committee will score for unfinished holes as follows.
Trong trường hợp chưa kết thúc vòng đấu nhưng Đấu thủ phải dừng do mưa bão, thời tiết xấu hoặc trời tối thì BTC sẽ tính điểm cho những lỗ chưa kết thúc như sau:

Par + HDC (index) for golfers in Division A, B and Bogey for players Ladies Callaway Division, Men’s Callaway Division.
Par + Handicap (Index) cho các gôn thủ ở bảng A, B và Bogey cho các gôn thủ ở bảng Nữ tính handicap ngày và bảng Nam tính handicap ngày.

Have a great day and play well!
Chúc gôn thủ thi đấu thật thành công!