RULES SHEET ll ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Play will be in accordance of the R&A Rules and in conjunction with the Tan Son Nhat Golf Club local rules found on the back of the scorecard. By entering this event, all players agree to the terms and conditions of entry as set out here on the rule sheet. In all cases, the decision by the Tournament Officials is the final decision.

Luật thi đấu được áp dụng theo luật R&A cùng với các luật riêng của sân Tân Sơn Nhất được in trên mặt sau bảng điểm. Khi đăng ký tham gia sự kiện, tất cả gôn thủ đều đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Trong mọi trường hợp, quyết định của ban tổ chức giải đấu là quyêt định cuối cùng.

In the event of a tie, the winner will be decided by using the lower handicap, if continue to tie the winner will be decided after matching scorecards first over the 9 holes of B-course and then the back 6 holes of A-course using either gross or net depending on the competition of the day.

Trong trường hợp có kết quả hòa, người thắng cuộc sẽ được quyết định dựa vào điểm HDC thấp hơn, nếu vẫn tiếp tục hòa thì người thắng cuộc được dựa vào điểm tổng hoặc điểm net (tùy theo giải đấu theo điểm tổng hay điểm Net) trước tiên của 9 hố của sân B, rồi tới 6 hố cuối của sân A.

Handicaps will be accepted from official Golf Clubs as well as E – HCP and other HCP systems as MISA/ VGA. If any golfer has multiple official handicaps managed by different golf clubs, the lowest one must be used. It is the responsibility off all players to give the correct handicap at the start of play. Higher acceptable handicap is 34.

Điểm chấp sẽ được chấp nhận lấy từ các Câu lạc bộ Gôn chính thức cũng như E - HCP và các hệ thống HCP khác như MISA/ VGA. Nếu gôn thủ có nhiều điểm chấp chính thức được quản lý bởi các câu lạc bộ khác nhau thì điểm chấp thấp nhất của gôn thủ đó sẽ được sử dụng. Gôn thủ có trách nhiệm cung cấp điểm chấp chính xác cho Ban Tổ chức trước ngày thi đấu.  Điểm HDC cao nhất được chấp nhận là 34.PGA professionals are not eligible to win Nearest the Pin, Longest Drives or HIO prizes.

Các gôn thủ chuyên nghiệp thuộc PGA (Hiệp hội gôn thủ chuyên nghiệp Mỹ) không được tính giải Nearest the Pin, Longest Drives hoặc giải HIO.

Tournament Format: Daily competition – stroke play – 18 holes (course A and course B)/ Thể thức thi đấu: Đấu gậy – 18 hố (tại sân A và sân B)

Divisions/ Các bảng đấu:

  • Handicap Division/ Bảng có điểm chấp Nett/ Tính điểm Nett
  •       Division A (HDC 0 – 18)/ Bảng A (điểm chấp 0 – 18)
  •       Division B (HDC 19 – 34)/ Bảng B (điểm chấp 19 – 34)
  • Ladies Callaway Division/ Bảng nữ tính điểm chấp ngày
  •       Nett – System 36/ Tính điểm Nett – phương thức System 36
  • Men’s Callaway Division/ Bảng nam tính điểm chấp ngày
  •       Nett – System 36/ Tính điểm Nett – phương thức System 36

  • Best Gross open to all amateur players/Điểm tổng tốt nhất cho gôn thủ nghiệp dư
  •       Stroke/ Tính tổng số gậy


It is the player’s responsibility to return scorecards to the Caddie Master immediately after play. Score cards must be filled in correctly and signed by the player and the marker.

Gôn thủ phải nộp lại phiếu ghi điểm cho Caddie Master ngay sau khi hoàn tất vòng đấu. Phiếu ghi điểm phải ghi đúng và có chữ ký của gôn thủ và người ghi điểm.

 

Have a great day and play well! / Chúc gôn thủ thi đấu thật thành công!